Skip to main contentSkip to page footer

1. ANVENDELSE

1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra R&T Stainless A/S (herefter ”Sælger”) til kunden (herefter ”Køber”). Dette gælder også, selvom Køber under købsfor-handlingerne eller i Købers udbudsmateriale eller i Købers bekræftelse af købet over for Sælger har anført andre vilkår for købet, idet alle sådanne vilkår anses for frafaldet ved Sælgers endelige tiltrædelse af købet.

 

2. TILBUD OG ACCEPT

2.1 Kun skriftlige tilbud er gældende for Sælger. Tilbud er gældende i 6 uger. Den i tilbuddet angivne leveringshorisont/-tidspunkt er alene vejledende, og leveringstiden er først endelig, når den er anført i ordrebekræftelsen, jfr. dog i øvrigt pkt. 5.2.

 

3. PRISER

3.1 Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriser ekskl. moms og afgifter og eventuel transport. Sælger forbeholder sig ret til at ændre priser i tilfælde af væsentlige ændringer i indkøbspriser, produktionsomkostninger, arbejdsløn, råmaterialer, underleverancer, valutakurser, fragt, diskonto, told, skatter, afgifter og o.l. samt ved begivenheder, der er omfattet af pkt. 7.

 

4. BETALING

4.1 Medmindre andet er aftalt, skal betaling erlægges inden 14 dage fra fakturaens udstedelse. Manglende overholdelse af Sælgers betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Sælger til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks.

4.2 Erlægger Køber ikke betaling i rette tid, er Sælger berettiget til fra forfaldsdagen at beregne morarente med 2 % pr. påbegyndt måned efter forfaldsdagen samt kræve rykker- og inkassogebyrer i overensstemmelse med dansk lovgivning.

4.3 Køber er hverken berettiget til at holde nogen del af det fakturerede beløb tilbage eller til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede beløb med eventuelle modkrav mod Sælger, som ikke skriftligt er anerkendt og accepteret af Sælger.

4.4 Uanset om andre betalingsvilkår tidligere måtte være aftalt med Sælger, er Sælger i tilfælde af Købers forsinkelse med købesummens betaling berettiget til at gøre fremtidige leverancer betinget af kontant betaling, eller at Køber stiller fornøden sikkerhed.

4.5 Uanset ovenstående forbeholder Sælger sig ret til, før levering, at afkræve garanti for betaling eller betaling forud for levering.

 

5. LEVERING OG LEVERINGSTID

5.1 Medmindre anden leveringsklausul er aftalt, sker levering AB fabrik fra Sælgers adresse på Formervangen 7-9, DK-2600 Glostrup, Danmark i standard emballage i henhold til gældende INCOTERMS 2000 ”ex works”. Forsendelse sker således for Købers risiko og regning.

Såfremt Køber måtte ønske leverancen særligt beskyttet eller emballeret, leveres en sådan beskyttelse eller emballage alene efter forudgående særskilt aftale med Sælger herom, og Køber faktureres alle omkostninger herved.

5.2 Den i tilbuddet angivne leveringshorisont/-tidspunkt er alene vejledende, og leveringstiden er først endelig, når den er anført i ordrebekræftelsen. Leveringstiden i ordrebekræftelsen er fastsat af Sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved ordrebekræftelsens afsendelse.

5.3 Køber er ikke berettiget til at udskyde den aftalte leveringstermin uden forudgående aftale med Sælger.

5.4 I tilfælde af forsinkelse skal Køber reklamere straks. Køber kan herefter alene hæve købet, såfremt Sælger ikke har leveret senest 15 hverdage efter skriftligt påkrav til Sælger fra Køber. Køber kan i intet tilfælde kræve erstatning som følge af forsinkelse.

5.5 Hvis Køber ikke har bestemt en forsendelsesmåde på tidspunktet for transporten, kan Sælger sørge for at arrangere sædvanlig forsvarlig transport for Købers regning. Forsendelse sker dog for Købers ri-siko og for Købers regning.

5.5.1 Når der er truffet aftale om levering hos Køber eller andet af Køber anvist sted, leveres varerne så nært brugsstedet, som lastvognen - efter chaufførens skøn - kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøj og omgivelser.

Såfremt varerne ønskes leveret til et andet sted end Købers adresse har Køber ansvaret for eventuelt hærværk, tyveri eller beskadigelse efter transportørens levering på det anviste sted. I forholdet mellem Sælger og Køber anses levering og risiko overgang for sket ved Sælgers udlevering til transportøren.

Synlige skader og manglende kolli (pakker) skal omgående påtales til transportør, der bringer varerne samt skriftligt påtegnes transportdokumentet. Sker dette ikke, bortfalder Købers reklamationsret overfor transportøren.

5.5.2 Udgifter til eventuel ventetid for aflæsning hos Køber eller andet af Køber anvist leveringssted debiteres Køber, ligesom Køber må dække de omkostninger, som følger af ikke at kunne modtage varerne til aftalt leveringstid.

5.6 Merudgifter i anledning af ikke aftalt dellevering er for Købers regning.

 

6. EJENDOMSFORBEHOLD

6.1 Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og de med salgsgenstandens levering eventuelle forbundne omkostninger til f.eks. levering er betalt af Køber. Ved betaling med check eller veksel anses betaling ikke som endelig betaling, før fuld indfrielse har fundet sted, og pengeinstituttets eventuelle indsigelsesfrist er udløbet. Ejendomsforbeholdet påvirker ikke risikoovergangen til Køber ved levering, jfr. pkt. 5.1.

 

7. FORCE MAJEURE

7.1 Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelse i tilfælde af force majeure, herunder, men ikke begrænset til, arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, forsinkelse, kassation af større varepartier, restriktioner af drivkraft samt tillige i tilfælde af mangelfulde eller manglende leverancer fra underleverandør, uanset årsagen hertil.

7.2 I disse tilfælde udskydes rettidig levering til begivenhedens udløb, dog maksimalt 12 uger, efter hvilken frist begge parter skal være berettigede til at hæve handlen, uden at det skal betragtes som misligholdelse.

 

8. GARANTI OG MANGLER

8.1 For alle produkter fremstillet af Sælger garanterer Sælger for arbejds- og materialefejl, der ikke hidrører fra normal slitage i 12 måneder regnet fra fakturadatoen. Garantien er kun gældende, såfremt produktet er korrekt monteret i overensstemmelse med Sælgers monteringsanvisning og almindelig anerkendt praksis i overensstemmelse med EN1176 og EN1177 samt under forudsætning af korrekt vedligeholdelse jfr. pkt. 9. Det påhviler Køber at sikre sig at have modtaget de fornødne monteringsvejledninger. Garantien dækker dog ikke fejl og mangler opstået som følge af almindeligt slid og ælde, kosmetiske fejl, forkert eller usædvanlig betjening, hærværk og vandalisme, overbelastning, mangelfuld vedligeholdelse samt ved forsøg på reparationer, justeringer og ændringer, der ikke er udført af Sælger eller med Sælgers skriftlige samtykke.

8.2 Det påhviler Køber straks ved leveringen at foretage sædvanlige undersøgelser af det leverede, herunder om mængden er korrekt, og om der er tydelige fejl og mangler. Reklamationer over at det leverede er mangelfuldt eller ikke kontraktmæssigt, som Køber har eller burde have konstateret ved undersøgelse af de leverede varer ved modtagelsen, skal ske skriftligt umiddelbart efter varens modtagelse og under alle omstændigheder senest 6 dage efter modtagelsen. Reklamationer skal klart beskrive, hvori manglen består samt billægges eventuelt billedmateriale.

8.3 Garantien er betinget af, at varen omgående og inden 6 dage efter fejlen er konstateret eller burde have været opdaget, tilsendes Sælger franko, idet krav herom dog senest skal være rejst inden 12 måneder fra leveringsdatoen.

8.4 Mangler, der burde have været opdaget i forbindelse med Købers undersøgelsespligt, kan ikke påberåbes efter udløbet af overstående frister.

8.5 Efter Sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, varen omleveret eller købesummen for det solgte krediteret Køber. Uanset hvilket leveringssted der måtte være aftalt i ordrebekræftelsen, vil en eventuel omlevering ske AB fabrik fra Sælgers adresse på Formervangen 7-9, DK-2600 Glostrup, Dan-mark, jfr. i øvrigt betingelserne i pkt. 5.1. Køber forestår og afholder selv samtlige omkostninger ved transport, udskiftning og installation af en defekt/mangelfuld varer.

 

9. INSTALLATION, INSPEKTION, VEDLIGEHOLDELSE OG DRIFT

9.1 Køber forestår og har ansvaret for korrekt installation, inspektion, vedligeholdelse og drift af varerne, herunder overholdelse af EN 1176 og EN1177.

9.2 Herudover forudsættes det at Køber overholder følgende vedligeholdelse af varerne:

Koldsvejsning imellem møtrik og bolt/gevindstang er et fænomen der kan opstå, for at forhindre dette anbefaler Sælger at man anvender en (låse)møtrik med en voksbehandling.

Voksbehandlingen er med til at nedsætte friktionen og dermed muligheden for at møtrikken sidder fast. Voksbehandlede låsemøtrikker kan købes hos de fleste boltvare leverandører.

 

TJEK-LISTE FOR VEDLIGEHOLDELSE

 

Formål: Undgå og/eller begræns alle typer af uheld/skader på børn, voksne eller ting/genstande ved anvendelse af Sælgers produkter.

9.2.1 Alle nye produkter – Før førstegangs ibrugtagning

Alle nye komponenter skal grundigt undersøges for tilstedeværelsen af kilde til skade af enhver art, ek-sempelvis, men ikke begrænset til:

Skarpe kanter, svage eller manglende svejsninger, sikring at bolte og møtrikker er spændt tilstrækkeligt, undersøge for brud I materialer eller andre visuelle fejl

9.2.2 Hver måned eller i tilfælde af ekstrem brug hver 15. dag

Produkterne tjekkes i henhold til EN1176

Tjek for slidtage, skader, hærværk samt tjek om produkterne har tilstrækkelig med smøremiddel (olie, fedt).

Tjek alle dele udvendigt, åbn delene der hvor de er samlet med bolte og møtrikker.

OBS! Åbn IKKE dele som er samlet med bolte og møtrikker og som er fastgjort med svejsning, i disse tilfælde kontrolleres produktet visuelt samt ved hjælp af manuel bevæge emnet op og ned og til højre og til venstre, samt ved at skubbe til eller hive i produktet.

Hvis der konstateres for meget eller for lidt frigang/bevægelse i produkter, på grund af slidtage, skader og/eller hærværk, skal den beskadigede del øjeblikkelig udskiftes med en ny og original del.

Hvis produktet er udstyret med plastikkapper skal disse fjernes og smøremiddel påføres, det er vigtigt under påføringen at smøremidlet trænger ind alle steder. Afslut smøringen med at sætte plastikkappen på igen.

Hvis plastikkapperne er blevet væk, kan nye rekvireres til udskiftning hos leverandøren.

Alle gynger og bevægelige dele skal smøres ved anvendelse af en pensel eller fedtspray.

9.2.3 Tjek hver morgen før produktet/redskabet tages i brug

Alle gynger og bevægelige dele som er et-punkts ophængt/monteret, skal fastgøringsbolten altid være fastspændt dermed overføres belastningen til kroppen af den bevægelige del og ikke til bunden af fastgøringsbolten. Hvis fastgøringsbolten er løs tjekkes for brud i bunden af denne.

Produkter med brud i materialet, svage eller ødelagte svejsninger skal repareres/udskiftes med det samme.

Hvis der konstateres mislyde ved bevægelige dele kan disse mislyde reduceres ved påføre par dråber olie.

Alle gummikomponenter: Tjek for at slidtage, skader og hærværk. Alle metaldele eller hårde materiale indsatser der er belagt med gummi eller lign. Skal være i samme stand som da redskabet oprindeligt var købt, og installeret første gang.

Hvis der konstateres fejl og mangler, skal produktet udskiftes med nye og originale med det samme.

Alle komponenter: Tjek for at slidtage, skader, hærværk og tjek for tilstrækkelig smøring.

Alle sjækler, bolte og møtrikker kontrolleres og efterspændes overalt.

Hvor redskaber er ophængt eller monteret med hinanden, eller redskaber der er bevægelige skal der tjekkes ved at manuelt bevæge delen op og ned, til højre og til venstre, udskift den fejlbehæftede del med en ny og original. De defekte dele fjernes fra legepladsen FØR at redskabet må tages i brug igen.

9.2.4 Alle former for krav skal være skriftlig og der skal medleveres en kopi af skriftlig logbog / inspektionsplan (i henhold til DS/EN 1176) med datoer for udført arbejde som beskrevet i ovennævnte punkter i denne tjekliste som værende kontrolleret og udført.

Hvis denne inspektionsplan ikke kan fremvises, forbeholder Sælger sig ret til at afvise alle krav.

9.3 Fejlbehæftede komponenter vil blive udskiftet med nye eller repareret indenfor garantiperioden, jfr. i øvrigt pkt. 8.5. Andre krav vil ikke blive accepteret.

9.4 Køber opfordres til at tilsikre, at Købers kunder fuldt ud er bekendt med det i pkt. 9 anførte om korrekt installation, inspektion, vedligeholdelse og drift af legepladsredskaber samt legeplads underlag.

 

10. ANSVARSBEGRÆNSNING

10.1 Medmindre det forudgående skriftligt er aftalt med Sælger, må Køber og/eller dennes aftaleerhverver hverken direkte eller indirekte sælge og/eller videresælge/eksportere produkterne til Canada samt U.S.A. og Sælger er aldrig ansvarlig i den anledning. Køber skal friholde Sælger for ethvert ansvar, tab, omkostning og erstatningskrav i tilfælde af overskridelse heraf.

10.2 For krav, som vedrører Sælgers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:

10.2.1 Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, der er faktureret for pågældende ydelse eller vare, der forårsagede ska-den/tabet, eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.

10.2.2 Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for Køber for driftstab, tabt fortjeneste, dagbøder, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Sælger er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

10.2.3 Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, udskifte, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter eller produkter, hvori Sælgers produkter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende over for Sælger. Sælger påtager sig intet ansvar som følge af Købers retsforhold over for tredjemand.

10.2.4 Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produkterne er i Købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori disse indgår.

 

11. RETURVARER

11.1 Køber har ikke ret til at returnere varer og leverancer fra Sælger, medmindre dette forudgående og skriftligt er aftalt. Såfremt dette er aftalt, krediteres godkendte returvarer normalt med fradrag af 25 % af salgsprisen ekskl. moms ved franko-levering til Sælgers lager eller andet af Sælger anvist sted i Danmark.

11.2 Specialvarer, tilvirkede varer eller udstillingsvarer tages ikke retur.

 

12. PRODUKTANSVAR

12.1 I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Køber ansvarlig for at alle direkte/indirekte krav fra køber eller alle direkte/indirekte krav fra tredjemand mod Sælger begrænses til dækningsomfanget i Sælgers produktansvarsforsikring. Kopi af policen kan rekvireres hos Sælger.

12.2 Sælger skal af Køber holdes skadesløs i den udstrækning, Sælger pålægges ansvar over for tredjemand udover hvad der følger af pkt. 12.1 samt for sådan skade eller sådant tab, som Sælger efter pkt. 10 ikke er ansvarlig for overfor Køber.

12.3 Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at holde Sælgers ansvar begrænset til Sælgers dækning via produktansvarsforsikring.

12.4 Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod Køber om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal Køber straks underrette Sælger herom.

 

13. TEGNINGER OG BESKRIVELSER

13.1 Alle specifikationer og oplysninger om vægt, dimension, kapacitet, pris, tekniske og andre data anført i kataloger, datablade, annoncer, billedmateriale og prislister er omtrentlige og alene vejledende. Sådanne oplysninger er derfor kun bindende i det omfang, disse udtrykkeligt er gengivet i ordren, eller der specifikt henvises til dem.

13.2 Såfremt konstruktion eller specifikationer m.v. for et af Sælger solgt produkt måtte blive ændret forinden leveringstidspunktet, er Sælger berettiget til at levere produktet med de(n) nu herefter gældende konstruktion og specifikationer m.v., såfremt produktet – efter en objektiv vurdering – ikke er blevet forringet herved. Det samme gælder med hensyn til produktets ydre fremtræden, herunder farve.

13.3 Alle fremsendte tegninger og beskrivelser forbliver Sælgers ejendom og må ikke uden tilladelse kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

Såfremt Køber – for at kunne gennemføre projektet – har behov for tegninger og dokumentation, kan parterne forudgående skriftligt aftale, at Sælger udleverer tegninger og dokumentation, der er nødvendige for at sætte Køber i stand til at opstille, igangsætte, drive og vedligeholde leverancen. Uden samtykke fra Sælger må denne information ikke anvendes til andet end det, der var formålet ved overdragelsen. Dog forlanger Sælger, at informationen forbliver fortrolig.

13.4 Sælger forbeholder sig ret til at videregive eventuelle af Køber til Sælger udleverede tegninger og tekniske specifikationer til underleverandører, i det omfang dette er nødvendigt til opfyldelsen af leverancen.

 

14. TVISTER

14.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne, der ikke kan bilægges ved forhandling, skal forelægges Københavns Byret under anvendelse af dansk ret og lovgivning.

Såfremt én eller flere bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelser senere måtte blive erklæret ugyldige, skal dette ikke påvirke aftalens gyldighed og de øvrige bestemmelser, som skal forblive gældende, og eventuelle ugyldige bestemmelser skal udfyldende fortolkes ud fra aftalens og den ugyldige bestemmelses formål.